Szukaj dłużnika Dodaj dłużnika Przekaż dług do windykacji

Regulamin

Regulamin internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez WEC Financial Sp. z o.o.
pod nazwą handlową Giełda–Długów.net
 
I. Informacje ogólne dotyczące serwisu
 
§1
1.  Serwis internetowej giełdy wierzytelności jest serwisem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym.
2. Serwis internetowej giełdy wierzytelności umożliwia jego podmiotom zarejestrowanym zamieszczanie informacji o przysługujących im wierzytelnościach, celem ich sprzedaży bądź innej formy rozliczenia wierzytelności między podmiotem zarejestrowanym a dłużnikiem oferowanej nieograniczonemu kręgowi potencjalnych odbiorców ogłoszenia.
3. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń o wierzytelnościach nie jest poprzedzony procedurą rejestracyjną, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
4. Dostęp do zamieszczonych na portalu ogłoszeń jest nieodpłatny.
5. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez E-wierzyciel.pl sp. z o.o., sposób korzystania oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu i jego administratora.
 
§2
1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Regulamin znajduje się na serwisie internetowym prowadzonym przez WEC Financial Sp. z o.o.  Istnieje możliwość sporządzania jego kopii fizycznej, elektronicznej, a także przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 
II. Słownik pojęć używanych w regulaminie
 
§3
Znajdujące się w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) Administrator - administrator serwisu WEC Financial Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000422889, nr NIP 7252061648,
2) użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu,
3) podmiot zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym www.gielda-dlugow.net,
4) serwis (lub zamiennie: giełda) - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.gielda-dlugow.net
5) dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w stosunku do której wierzyciel posiada udokumentowaną wierzytelność,
6) dłużnik będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w wyniku której staje się dłużnikiem,
7) konto podmiotu zarejestrowanego – zabezpieczony dostęp do serwisu umożliwiający podmiotom zarejestrowanym zarządzanie wierzytelnościami umieszczonymi przez ten podmiot w serwisie, oraz korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu,
8) wierzytelność – świadczenie przysługujące podmiotowi zarejestrowanemu lub podmiotowi, którego on reprezentuje wobec dłużnika wynikające w szczególności z:
a) rachunku spełniającego wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) faktury VAT spełniającej wymogi ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług lub rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
c) uznania długu przez dłużnika,
d) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
e) orzeczenia sądu polubownego lub aktu notarialnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
f) umowy.
 
III. Rejestracja oraz zasady umieszczania ofert sprzedaży wierzytelności
 
§4
Rejestracja na giełdzie wierzytelności wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest traktowana jako oświadczenie woli, w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym użytkownik  wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 
§5
1. Użytkownicy i podmioty zarejestrowane uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów serwisu, w szczególności mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o zamieszczonych w serwisie wierzytelnościach i dłużnikach.
2. Podmioty zarejestrowane uprawnione są ponadto do zamieszczania ofert sprzedaży wierzytelności, a także zakupu i sprzedaży wierzytelności.
 
§6
1. Rejestracja w serwisie internetowym jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie w serwisie wierzytelności oraz zarządzania nimi.
2. Rejestracja nie podlega opłatom.
3. Rejestracja powinna zostać dokonana przez użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy podmiotem zarejestrowanym, a administratorem.
5. Podmiot zarejestrowany związany jest postanowieniami niniejszego regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem zarejestrowanym.
6. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie, w sposób wskazany w formularzu.
7. Dokonując rejestracji użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, działając w dobrej wierze i zgodnie ze znanym mu rzeczywistym stanem rzeczy.
8. Podmiot zarejestrowany przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych swoich i dłużnika.
 
§7
1. Podmiot zarejestrowany może umieszczać na giełdzie pojedyncze wierzytelności lub grupy wierzytelności.
2. Podmiot zarejestrowany umieszczając na internetowej giełdzie wierzytelności zobowiązany jest podać następujące swoje dane:
1) imię i nazwisko lub nazwę,                    
2) e-mail,                 
3) nr telefonu,                              
4) nr NIP,                       
5) adres,                  
6) miejscowość,                  
7) kod pocztowy.
3. Podmiot zarejestrowany umieszczając na internetowej giełdzie wierzytelności zobowiązany jest podać następujące znane mu dane dłużnika:
1) imię i nazwisko lub nazwę dłużnika,
2) nr NIP dłużnika,
3) adres siedziby/miejsca zamieszkania dłużnika,
4) termin płatności wierzytelności,
5) kwota wierzytelności ze wskazaniem waluty płatności,
6) tytuł wierzytelności,
7) daty powstania wierzytelności.
4. Administrator może żądać od podmiotu zarejestrowanego potwierdzenia powyższych danych, w szczególności dokumentami określonymi w § 3 pkt 8.
5. Podmiot zarejestrowany chcąc umieścić wierzytelność dłużnika będącego konsumentem, zobowiązany jest: 
1) podać imię i nazwisko oraz numer PESEL dłużnika,
2) uzyskać akceptację administratora na umieszczenie tych danych na giełdzie wierzytelności.
6. Rejestracji użytkownik dokonuje osobiście, a w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej rejestracji może dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu lub upoważniona do tego celu.
 
IV. Opłaty
 
§8
1. Podmiot zarejestrowany za umieszczenie na internetowej giełdzie wierzytelności, uiszcza opłatę w jeden z następujących sposobów:
1) płacąc za pośrednictwem PayU,
2) z puli zakupionych kredytów,
3) przelewem.
2. Wybór sposobu zapłaty należy do podmiotu zarejestrowanego.
3. Opłata poprzez opcję z puli zakupionych kredytów polega na zakupie przez podmiot zarejestrowany u administratora pakietu kredytów na publikację jego wierzytelności, którymi podmiot zarejestrowany może swobodnie dysponować.
4. Po dokonaniu płatności i wypełnieniu formularza dotyczącego danych wierzytelności, wierzytelność umieszczana jest na giełdzie wierzytelności.
 
V. Wstępna weryfikacja zamieszczonych informacji oraz odpowiedzialność użytkownika.
 
§9
1. W przypadku powzięcia przez administratora uzasadnionych wątpliwości, co do poprawności umieszczonych w trakcie rejestracji informacji, podmiot zarejestrowany zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 7 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia z serwisu wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych. Administrator może wstrzymać publikację danych do czasu ich poprawienia przez podmiot wezwany, w szczególności gdy są one niezgodne z informacjami dostępnymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu zarejestrowanego do przesłania administratorowi korespondencji dokumentów związanych z wierzytelnością.
3. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym w wezwaniu, uprawnia administratora do wstrzymania świadczenia usług na rzecz tego podmiotu zarejestrowanego bądź rozwiązania z nim umowy i usunięcia go z grupy podmiotów zarejestrowanych, bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji prawnych dla administratora.
 
§10
1. Podmiot zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych na giełdzie wierzytelności.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z zamieszczenia przez podmiot zarejestrowany danych nieprawdziwych lub zdezaktualizowanych.
3. Za roszczenia skierowane do administratora wynikające z naruszenia dóbr osobistych dłużnika na skutek umieszczenia przez podmiot zarejestrowany nieprawdziwych danych, danych których umieszczenie na giełdzie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa lub danych wynikających z naruszenia niniejszego regulaminu, odpowiedzialność wobec administratora ponosi podmiot zarejestrowany. W szczególności podmiot zarejestrowany jest zobowiązany do zwrotu administratorowi należności wynikających z wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych, ugód zawartych z dłużnikiem, kar finansowych nałożonych na administratora przez organy administracyjne.
 
 
VI. Procedura zakończenia korzystania z serwisu
 
§11
1. Podmiotowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do usunięcia danych o wierzytelności z serwisu bez podania przyczyny.
2. Żądanie usunięcia danych podmiot zarejestrowany może przesłać w formie pisemnej listem poleconym na adres administratora WEC FINANCIAL SP. Z O.O., ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@gielda-dlugow.net. 
 
§12
1. W przypadku dokonania skutecznego wyrejestrowania w sposób określony w §11, administrator usunie niezwłocznie dane  o wierzytelności. 
2. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez administratora faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur VAT, w formacie PDF, w myśl art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
 
VII. Relacje prawne między użytkownikami, odpowiedzialność użytkowników za zamieszczane dane oraz rola administratora
 
§13
1. Informacje zawarte w serwisie o możliwości sprzedaży wierzytelności nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Serwis nie jest platformą, na której dochodzi do zawarcia umów sprzedaży wierzytelności, ani jakichkolwiek innych umów pomiędzy użytkownikami serwisu.
3. Administrator może pośredniczyć w sprzedaży umieszczonych w serwisie wierzytelności wyłącznie w przypadku zawarcia odrębnej pisemnej umowy regulującej zasady pośrednictwa.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Administrator oświadcza, że nie jest agentem, przedstawicielem, czy innym pośrednikiem dłużników, wierzycieli i użytkowników serwisu, a  w szczególności :
- nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami serwisu,
- nie działa na rzecz żadnej ze stron takich umów,
- nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania którejkolwiek ze stron takich umów,
- nie jest gwarantem wykonania zobowiązań zaciąganych przez użytkowników.
 
§14
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożliwość korzystania przez użytkowników i podmioty zarejestrowane z serwisu, jeżeli wynika ona z przyczyn od niego niezależnych lub prac konserwacyjnych niezbędnych dla bezawaryjnego funkcjonowania serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie lub usunięcie ogłoszenia w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w dostępie do serwisu, w szczególności w sytuacji gdy utrudnienia te powstały z przyczyn nie leżących po stronie administratora.
 
§15
1. Podmiot zarejestrowany uprawniony jest do umieszczania w serwisie wierzytelności wymagalnych i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i prawdziwość umieszczonych w serwisie ogłoszeń, w szczególności dotyczących istnienia wierzytelności, ich wysokości oraz terminu płatności.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie serwisu.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie akcje podjęte w serwisie, w szczególności za:
- sposób w jaki wykorzystuje Konto użytkownika,
- korzystanie z usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz właściwymi przepisami prawa;
- przetwarzanie danych, które uzyskał poprzez dostęp do serwisu,
- prawdziwość, kompletność i rzetelność treści przekazywanych administratorowi w związku ze świadczeniem usług.
 
§16
1. Podmiot zarejestrowany zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności lub jej wygaśnięcia - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty dokonania czynności prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności lub jej wygaśnięcia, jak i wierzytelności których umieszczenie na giełdzie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa.
2. Podmiot zarejestrowany zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych, które zostały przez niego zamieszczone w serwisie, w szczególności dotyczące wysokości zadłużenia dłużnika.
 
§17
Administrator może bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny usunąć ofertę dotyczącą sprzedaży wierzytelności, w szczególności w przypadku:
-  kilkukrotnej rejestracji tego samego podmiotu,
- powielania wierzytelności istniejącej już w serwisie lub uprzednio usuniętych z serwisu na skutek zgłoszonych nieprawidłowości,
- rozpowszechniania w serwisie lub za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym,
- podszywania się pod innych użytkowników lub inne podmioty,
- przetwarzania danych uzyskanych za pośrednictwem serwisu wbrew postanowieniom regulaminu bądź prawu,
- uzasadnionych wątpliwości co do istnienia wierzytelności.
 
VIII. Przetwarzanie danych i danych osobowych oraz procedura dokonywania usuwania i modyfikacji wpisów dotyczących ofert sprzedaży wierzytelności
 
§18
1. WEC Financial sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zarejestrowanych użytkowników. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie https://grupawec.pl/dane-osobowe 
2. Administratorem danych osobowych dłużnika jest zarejestrowany użytkownik, który zamieścił informację o dłużniku. WEC Financial Sp. z o.o. jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe dłużnika na zlecenie zarejestrowanego użytkownika.
3. Powierzenie przetwarzania danych dłużnika odbywa się na następujących zasadach:
3.1. Przetwarzane są dane dłużnika wskazane w § 7 niniejszego Regulaminu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu i zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Przetwarzanie polega na udostępnianiu informacji otrzymanych od podmiotu zarejestrowanego, bez ich modyfikacji. Numer PESEL dłużnika będącego osobą fizyczną jest udostępniany tylko administratorowi serwisu. 
3.2. Przetwarzający dane administrator pomaga administratorowi danych dłużnika w udzielaniu odpowiedzi na wnioski dłużników dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, w szczególności przekazuje mu wnioski otrzymywane w tym zakresie od dłużników w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania.
3.3. Przetwarzający dane administrator powiadamia administratora danych dłużnika o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia o tym wiadomości.
3.4. Przetwarzający dane administrator oświadcza, że posiada w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, a osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy.
3.5. Po zgłoszeniu żądania usunięcia danych o wierzytelności lub w innych przypadkach usunięcia danych o wierzytelności, przetwarzający dane administrator nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:
(1) usunięcia danych, 
(2) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że administrator danych dłużnika postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie danych. 
 
§19
1. Podmiot zamieszczający dane o wierzytelności w serwisie przekazuje administratorowi serwisu dane dłużnika (numer telefonu, adres email i adres pocztowy, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej). W przypadku nie przekazania tych danych lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, administrator może wstrzymać publikację informacji o wierzytelności do czasu ich poprawienia lub uzupełnienia.
2. O ile umowa z podmiotem zamieszczającym dane o wierzytelności nie stanowi inaczej, po uzyskaniu danych o których mowa w ust. 1, administrator serwisu może powiadomić dłużnika o fakcie zamieszczenia jego danych osobowych w serwisie. 
 
 
IX. Reklamacje. Żądania dotyczące danych osobowych
 
§20
1. Dłużnik ma prawo do zgłoszenia uzasadnionego żądania usunięcia informacji dotyczącej jego zadłużenia. Realizacja tego prawa następuje poprzez zgłoszenie tego żądania w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@gielda-dlugow.net. Wszelkie żądania muszą być szczegółowo sprecyzowane i uzasadnione, zawierać  precyzyjne określenie danych, których zmiany lub usunięcia dłużnik się domaga oraz  dowody uprawdopodobniające zasadność żądania (np. skan potwierdzenia przelewu na okoliczność nieistnienia długu itp.) oraz dane kontaktowe, pod rygorem pozostawienia żądania bez rozpoznania.
2. W przypadku uzyskania od dłużnika informacji spełniającej wymogi wskazane w ust. 1 zawierającej żądanie zmiany lub usunięcia danych dotyczących jego osoby lub wierzytelności, zamieszczonych w serwisie, administrator serwisu powiadamia o tym niezwłocznie podmiot zarejestrowany przesyłając mu kopię żądania dłużnika na jego adres poczty elektronicznej.
3. Żądania dotyczące danych osobowych kierowane przez dłużnika, administrator serwisu przesyła podmiotowi zarejestrowanemu zgodnie z § 18 ust. 3.2.
4. Administrator po otrzymaniu od dłużnika lub podmiotu mającego interes prawny w usunięciu lub zmianie danych żądania spełniającego wymogi wskazane w ust. 1 może wstrzymać ich publikację, a w wyjątkowych sytuacjach może dokonać ich usunięcia  jeżeli uzna to za uzasadnione.
5. Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 podmiot zarejestrowany zobowiązany jest do:
a) usunięcia lub modyfikacji oferty o sprzedaży wierzytelności z serwisu, gdy żądania pochodzące od dłużnika uzna za zasadne,
b) potwierdzenia administratorowi prawidłowości zamieszczonych danych, gdy żądania pochodzące od dłużnika uzna za niezasadne. Podmiot zarejestrowany składa wówczas oświadczenie, że wierzytelność istnieje, jest zgodna z wymogami regulaminu serwisu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść zamieszczonej informacji. Oświadczenie to zostanie przekazane przez administratora dłużnikowi jako odpowiedź na żądanie usunięcia długu, niezwłocznie po jego otrzymaniu od podmiotu zarejestrowanego. Dalsze roszczenia dotyczące usunięcia długu z serwisu, dłużnik powinien kierować bezpośrednio do podmiotu zarejestrowanego.
6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu zarejestrowanego do przesłania administratorowi korespondencji z dokumentacją związaną z wierzytelnością.
7. Brak reakcji ze strony podmiotu zarejestrowanego w terminie określonym w ust. 5 lub nie wykonanie obowiązku wskazanego w ust. 6 spowoduje, że administrator może dokonać zmiany lub usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności zgodnie z żądaniem dłużnika.
 
 
§21
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika lub podmiotu zarejestrowanego bez uprzedniej ich zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do administratora upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.
 
§22
Użytkownik, podmiot zarejestrowany lub dłużnik, który korzystając z serwisu uzyskał wiedzę o danych osobowych innego użytkownika, podmiotu zarejestrowanego lub dłużnika, nie jest uprawniony do ich utrwalania i ujawniania oraz ponosi odpowiedzialność względem administratora za wszelkie szkody wyrządzone ich rozpowszechnieniem lub ujawnieniem.
 
X. Postanowienia końcowe
 
§23
Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez podmiot zarejestrowany podczas rejestracji.
 
§24
1. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony podmiotu   zarejestrowanego.
 
§25
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 
§26
Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.
 
§27
Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby administratora, na podstawie przepisów prawa polskiego. Niniejsze postanowienie nie obowiązuje wobec konsumenta.
 
§28
Niniejszy regulamin wchodzi w życiem jego opublikowania w serwisie tj. z dniem 8.08.2019 roku.

Nasi partnerzy

Giełda długów dłużników wierzytelności

Podstawę prawną działania portalu gielda-dlugow.net stanowi:
a) art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm).
b) art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
c) art. 23 ust.4 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).

Używamy „cookies” m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk etc. Korzystanie z serwisu gielda-dlugow.net oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce jednak może to ograniczyć funkcjonalność serwisu. ZAMKNIJ