Regulamin

Regulamin internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez E-wierzyciel.pl Sp. z o.o. pod nazwą handlową Giełda – Długów.net


§1


1.  Serwis internetowej giełdy wierzytelności jest serwisem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym.
2. Serwis internetowej giełdy wierzytelności umożliwia jego podmiotom zarejestrowanym zamieszczanie informacji o przysługujących im wierzytelnościach, celem ich sprzedaży bądź innej formy rozliczenia wierzytelności między wierzycielem a dłużnikiem oferowanej nieograniczonemu kręgowi potencjalnych odbiorców ogłoszenia.
3. Dostęp do zamieszczonych w serwisie ogłoszeń o wierzytelnościach nie jest poprzedzony procedurą rejestracyjną, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
4.Dostęp do zamieszczonych na portalu ogłoszeń jest nieodpłatny.
5. Podstawę prawną działania portalu gielda-dlugow.net stanowi:
a) art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
b) art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
6. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z internetowej giełdy wierzytelności prowadzonej przez E-wierzyciel Sp. z o.o., sposób korzystania oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu i jego administratora.


§2


1. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 kodeksu cywilnego.
2. Regulamin znajduje się na serwisie internetowym prowadzonym przez E-wierzyciel Sp. z o.o.  Istnieje możliwość sporządzania jego kopii fizycznej, elektronicznej, a także przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.


§3


Rejestracja na giełdzie wierzytelności wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu jest traktowana jako oświadczenie woli, w rozumieniu art. 60 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym użytkownik serwisu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.


§4


1. Znajdujące się w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) administrator – E-wierzyciel Sp. z o.o.
2) użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu,
3) podmiot zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym www.gielda-dlugow.net,
4) serwis (lub zamiennie: giełda) - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.gielda-dlugow.net
5) wierzyciel – podmiot zarejestrowany posiadający wierzytelność w rozumieniu niniejszego regulaminu,
6) dłużnik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w stosunku do której wierzyciel posiada udokumentowaną wierzytelność,
7) dłużnik będący konsumentem – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w wyniku której staje się zobowiązana do spełnienia świadczenia wobec wierzyciela,
8) konto użytkownika – zabezpieczony dostęp do serwisu umożliwiający podmiotom zarejestrowanym zarządzanie wierzytelnościami umieszczonymi przez ten podmiot w serwisie, oraz korzystanie z dodatkowych funkcji serwisu,
9) wierzytelność – świadczenie przysługujące wierzycielowi wobec dłużnika udokumentowane w szczególności przez:
a) rachunek spełniający wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
b) fakturę VAT spełniającą wymogi ustawy o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług lub rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
c) uznanie długu przez dłużnika,
d) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego,
e) orzeczenie sądu polubownego lub akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności,
f) umowę.


§5


1. Użytkownicy i podmioty zarejestrowane uprawnieni są do korzystania z udostępnionych im zasobów serwisu, w szczególności mogą przeglądać i wyszukiwać informacje o zamieszczonych w serwisie wierzytelnościach i dłużnikach.
2. Podmioty zarejestrowane uprawnione są ponadto do zamieszczania ofert sprzedaży wierzytelności, a także zakupu i sprzedaży wierzytelności.


§6


1. Rejestracja w serwisie internetowym jest warunkiem umożliwiającym zamieszczanie w serwisie wierzytelności oraz zarządzania nimi.
2. Rejestracja nie podlega opłatom.
3. Rejestracja powinna zostać dokonana przez użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli.
4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z serwisu pomiędzy podmiotem zarejestrowanym a administratorem.
5. Podmiot zarejestrowany związany jest postanowieniami niniejszego regulaminu od chwili rejestracji, a wszelkie odstępstwa od tych postanowień mogą zostać wprowadzone wyłącznie w drodze odrębnej umowy zawartej pomiędzy administratorem a podmiotem zarejestrowanym.
6. Poprzez dokonanie rejestracji podmiot zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie umieszczonych w serwisie
 danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie formularza zamieszczonego w serwisie, w sposób wskazany w formularzu.
8. Dokonując rejestracji użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane, działając w dobrej wierze i zgodnie ze znanym mu rzeczywistym stanem rzeczy.
9. Wierzyciel przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych wierzyciela i dłużnika.


§7


1. Wierzyciel może umieszczać na giełdzie pojedyncze wierzytelności lub grupy wierzytelności.
2. Wierzyciel umieszczając na internetowej giełdzie wierzytelności zobowiązany jest podać następujące swoje dane:
1) nazwę wierzyciela,                    
2) e-mail,                 
3) nr telefonu,                              
4) nr NIP,                       
5) adres wierzyciela,                  
6) miejscowość,                  
7) kod pocztowy.
3. Wierzyciel umieszczając na internetowej giełdzie wierzytelności zobowiązany jest podać następujące znane mu dane dłużnika:
1) nazwę dłużnika,
2) nr NIP dłużnika,
3) adres siedziby/miejsca zamieszkania dłużnika,
4) termin płatności wierzytelności,
5) kwota wierzytelności ze wskazaniem waluty płatności,
6) tytuł wierzytelności,
7) daty powstania wierzytelności udokumentowanych dokumentami określonymi w § 4 pkt 9.
4. Wierzyciel chcąc umieścić wierzytelność dłużnika będącego konsumentem, zobowiązany jest podać następujące znane mu dane:
1) imię i nazwisko dłużnika,
2) numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość dłużnika,
3) dowody na spełnienie przesłanek określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.  
oraz uzyskać akceptację administratora na umieszczenie tych danych na giełdzie wierzytelności.
5. Rejestracja powinna zostać dokonana przez użytkownika osobiście, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych przez osoby uprawnione do składania w ich imieniu oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań.
6. Wierzytelności mogą być również dodane przez pełnomocnika umocowanego pisemnie.


§8


1. Wierzyciel za umieszczenie na internetowej giełdzie wierzytelności uiszcza opłatę w jeden z następujących sposobów:
1) płacąc za pośrednictwem PayU,
2) płacąc za pośrednictwem sms,
3) poprzez opcję „success fee”,
4) z puli zakupionych kredytów.
2. Wybór sposobu zapłaty należy do wierzyciela.
3. Opłata poprzez opcję „success fee” pobierana jest przez administratora w momencie usunięcia wierzytelności z giełdy. Po usunięciu wierzytelności z giełdy administrator wystawia wierzycielowi do zapłaty fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności na kwotę stanowiącą 1% wartości usuniętej z giełdy wierzytelności powiększonej o podatek VAT.
4. Opłata poprzez opcję „success fee” we wskazanej w ust. 3 wysokości, na podstawie wystawionej faktury VAT z 7-dniowym terminem płatności pobierana jest ponadto przez administratora w przypadku dokonania częściowego zmniejszenia salda zadłużenia, w szczególności w wyniku spłaty częściowej, kompensaty lub innej formy rozliczenia. W takim przypadku podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota zmniejszenia salda długu na giełdzie.
5. Do umieszczenia wierzytelności na internetowej giełdzie wierzytelności w rozliczeniu „success fee”, wierzyciel przedstawia administratorowi podpisaną przez siebie umowę wyrażająca zgodę na taki sposób wzajemnego rozliczenia i płatności. Wierzyciel jest zwolniony z przedstawienia tej umowy w przypadku jej wcześniejszego dostarczenia administratorowi.
6. Opłata poprzez opcję z puli zakupionych kredytów polega na zakupie przez wierzyciela u administratora pakietu kredytów na publikację jego wierzytelności, którymi wierzyciel może swobodnie dysponować.
7. Po dokonaniu płatności wierzytelność umieszczana jest na giełdzie wierzytelności.


§9


1. W przypadku powzięcia przez administratora uzasadnionych wątpliwości, co do poprawności umieszczonych w trakcie rejestracji informacji, podmiot zarejestrowany zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia umieszczonych danych w terminie 7 dni od zawiadomienia pod rygorem usunięcia z serwisu wszelkich zamieszczonych przez niego danych osobowych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wezwania podmiotu zarejestrowanego do przesłania na jego adres do korespondencji oryginałów dokumentów związanych z wierzytelnością.
3. Nie przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym w wezwaniu, uprawnia administratora do zawieszenia świadczenia usług na rzecz tego podmiotu zarejestrowanego bądź rozwiązania z nim umowy i usunięcia go z grupy podmiotów zarejestrowanych, bez jakichkolwiek ujemnych konsekwencji prawnych dla administratora.


§10


1. Podmiot zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za umieszczenie przez siebie wszelkich danych na giełdzie wierzytelności.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z zamieszczenia przez podmiot zarejestrowany danych nieprawdziwych lub zdezaktualizowanych.
3. Za roszczenia skierowane do administratora wynikające z naruszenia dóbr osobistych dłużnika na skutek umieszczenia przez wierzyciela nieprawdziwych danych, danych których umieszczenie na giełdzie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa lub danych wynikających z naruszenia niniejszego regulaminu, odpowiedzialność wobec administratora ponosi wierzyciel. W szczególności wierzyciel jest zobowiązany do zwrotu administratorowi należności wynikających z wydanych w tym zakresie orzeczeń sądowych, ugód sądowych, ugód zawartych z dłużnikiem, kar finansowych nałożonych na administratora przez organy administracyjne.


§11


1. Podmiotowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, podmiot zarejestrowany może przesłać w formie pisemnej listem poleconym na adres administratora lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bok@gielda-dlugow.net.
3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 1 podmiot zarejestrowany może w każdym czasie dokonać wyrejestrowania, składając w tym celu stosowne oświadczenie woli w formach wskazanych w ust. 2.


§12


W przypadku dokonania skutecznego wyrejestrowania w sposób określony w niniejszym regulaminie, administrator usunie niezwłocznie dane osobowe podmiotu zarejestrowanego. Jeżeli użytkownik opublikuje wierzytelność w opcji „success fee” administrator wystawia fakturę w przypadku zrealizowania okoliczności określonej w zdaniu poprzedzającym.


§13


1. Administrator nie jest pełnomocnikiem, przedstawicielem i nie reprezentuje interesów użytkowników, podmiotów zarejestrowanych i wierzycieli.
2. Administrator może pośredniczyć w sprzedaży umieszczonych w serwisie wierzytelności wyłącznie w przypadku zawarcia stosownej umowy regulującej zasady pośrednictwa.


§14


1. Wierzyciel uprawniony jest do umieszczania w serwisie wierzytelności wymagalnych, bezspornych i nie obciążonych prawami na rzecz osób trzecich.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i prawdziwość umieszczonych w serwisie ogłoszeń.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, których linki lub odesłania mogą znajdować się na stronie serwisu.


§15


1. Wierzyciel zamieszczając ogłoszenia o wierzytelności zobowiązuje się przekazać administratorowi znany mu adres zamieszkania dłużnika lub adres jego siedziby. Dodatkowo, w przypadku ich posiadania, wierzyciel przekazuje administratorowi adres poczty elektronicznej i numer telefonu dłużnika.
2. Wierzyciel może zlecić za wynagrodzeniem administratorowi aby w jego imieniu zawiadomił dłużnika, za pomocą listu poleconego, o umieszczeniu ogłoszenia o przysługującej wierzytelności w serwisie, przekazując jednocześnie dłużnikowi informacje o przysługujących mu prawach.
3. Przetwarzanie danych osobowych dłużnika odbywa się bez jego zgody, stosownie do regulacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących.


§16


1. W przypadku podania przez wierzyciela numeru telefonu dłużnika, administrator wysyła do dłużnika sms o umieszczeniu wierzytelności na internetowej giełdzie wierzytelności.
2. W przypadku podania przez wierzyciela adresu poczty elektronicznej dłużnika, administrator wysyła do dłużnika zawiadomienie mailowe o umieszczeniu wierzytelności na internetowej giełdzie wierzytelności.
3. Po wysłaniu do dłużnika sms’a/sms’ów oraz maila/maili stosowna informacja wysyłana jest przez administratora do wierzyciela na jego skrzynkę odbiorczą.


§17


1. W przypadku uzyskania informacji od dłużnika zawierającej żądanie zmiany lub usunięcia danych dotyczących jego osoby lub wierzytelności, zamieszczonych w serwisie, administrator powiadamia o tym niezwłocznie wierzyciela przesyłając mu kopię żądania dłużnika na jego adres poczty elektronicznej.
2. Najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 wierzyciel zobowiązany jest do:
a) usunięcia lub modyfikacji oferty o sprzedaży wierzytelności z serwisu, gdy żądania pochodzące od dłużnika uzna za zasadne,
b) potwierdzenia administratorowi prawidłowości zamieszczonych danych, gdy żądania pochodzące od dłużnika uzna za niezasadne.
3. Brak reakcji ze strony wierzyciela w terminie określonym w ust. 2 spowoduje, że administrator dokona zmiany lub usunięcia oferty sprzedaży wierzytelności zgodnie z żądaniem dłużnika.


§18


1. Dłużnik żądanie określone w § 18 ust. 1 przesyła administratorowi mailem na jego adres mailowy, z podaniem pełnych danych teleadresowych dłużnika, określeniem danych, których zmiany lub usunięcia dłużnik się domaga oraz zawarciem uzasadnienia żądania.
2. Do żądania określonego w ust. 1 dłużnik zobowiązany jest dołączyć kopie dokumentów wskazujących na zasadność żądania a w przypadku żądania usunięcia danych, kopie dokumentów wskazujących na nieistnienie wierzytelności.
3. Brak informacji określonych w ustępach poprzedzających może spowodować pozostawienie żądania bez odpowiedzi.


§19


Wierzyciel zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności lub jej wygaśnięcia - nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty dokonania czynności prowadzącej do zaspokojenia wierzytelności lub jej wygaśnięcia, jak i wierzytelności których umieszczenie na giełdzie jest zabronione przez przepisy obowiązującego prawa.


§20


Administrator może w każdej chwili, również bez uprzedniego poinformowania i bez podania przyczyny usunąć ogłoszenie o wierzytelności.


§21


1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożliwość korzystania przez użytkowników i podmioty zarejestrowane z serwisu, jeżeli wynika ona z przyczyn od niego niezależnych lub prac konserwacyjnych niezbędnych dla bezawaryjnego funkcjonowania serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie lub usunięcie ogłoszenia w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe utrudnienia w dostępie do serwisu, w szczególności w sytuacji gdy utrudnienia te powstały z przyczyn nie leżących po stronie administratora.


§22


Wszelkie doręczenia są skuteczne w rozumieniu niniejszego regulaminu, jeżeli nastąpiły na adres poczty elektronicznej wskazany przez podmiot zarejestrowany podczas rejestracji.


§23


Użytkownik, podmiot zarejestrowany lub dłużnik, który korzystając z serwisu uzyskał wiedzę o danych osobowych innego użytkownika, podmiotu zarejestrowanego lub dłużnika, nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania.


§24


1. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Każdorazowa zmiana regulaminu nie wymaga akceptacji ze strony podmiotu zarejestrowanego.


§25


Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych użytkownika lub podmiotu zarejestrowanego bez uprzedniej jego zgody, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów obowiązującego prawa i o ich ujawnienie zwrócą się do administratora upoważnione do tego organy lub instytucje publiczne.


§26


W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.


§27


1. Komunikacja z administratorem odbywa się drogą elektroniczną.
2. Podmiot zarejestrowany wypowiadając administratorowi umowę obowiązany jest do przesłania wypowiedzenia listownie na adres administratora.


§28


Stwierdzenie nieważności bądź nieskuteczności jakiegokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.


§29


Wszelkie spory powstałe w wyniku stosowania niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby administratora, na podstawie przepisów prawa polskiego.


§30


Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 roku.

Nasi partnerzy

Giełda długów dłużników wierzytelności

Podstawę prawną działania portalu gielda-dlugow.net stanowi:
a) art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530 z późn. zm).
b) art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).
c) art. 23 ust.4 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( Dz.U. 1997 nr 133 poz.883).

Używamy „cookies” m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk etc. Korzystanie z serwisu gielda-dlugow.net oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce jednak może to ograniczyć funkcjonalność serwisu. ZAMKNIJ